Privacy Policy

HYRJE Kjo Politikë ka për qëllim të përshkruajë metodat e menaxhimit në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve / vizitorëve në këtë faqe, e cila mund të arrihet në info@northwind.al. Ne ju rekomandojmë që ta lexoni me kujdes këtë politikë të privatësisë përpara se të jepni të dhënat. Ky komunikim është siguruar në përputhje me legjislacionin evropian të referuar në Rregulloren e BE-së 2016/679 (GDPR), artikuj 13 dhe 14. Zotërimi Kontrolluesi i të dhënave është We web, me zyrat në Rruga Perlat Rexhepi 1001, Tiranë (këtu e tutje referuar thjesht si “Pronar”). Lista e axhornuar e përpunuesve të të dhënave dhe bashkëpunëtorëve të grupeve është në dispozicion duke dërguar një kërkesë në info@northwind.al. Fushëveprimi i kësaj politike Kjo politikë e privatësisë vlen për këtë faqe interneti dhe jo për faqet e tjera të internetit që nuk janë përgjegjësi e pronarit, nëse ato konsultohen nga përdoruesi duke shfletuar lidhjet. Politika dhe informacioni Faqja e internetit kryen një funksion kryesisht informativ të aktiviteteve të kryera nga We web, prandaj në të shumtën e rasteve nuk merren të dhëna personale nga navigatori. Në disa raste, sa për seksionin “na kontaktoni”, për të lejuar transmetimin e kërkesave për informacion ose shërbime, përdoruesit duhet të plotësojnë një formular për mbledhjen e të dhënave. Në këto raste sigurohet deklarata e privatësisë e cila specifikon përdorimin e të dhënave dhe indikacioneve të tjera të kërkuara me ligj. Ne ju rekomandojmë që t’i lexoni këto informacione përpara se të jepni të dhënat. Përveç kësaj, në raste të kufizuara kur është e nevojshme për të mbledhur informacion personal për qëllime të tjera, kjo do të theksohet qartë në njoftimet ligjore, me qëllim që të lejojë transparencën dhe vetëdijen për përdoruesit. Këto zbulime synojnë të përcaktojnë kufijtë dhe metodat e përpunimit të të dhënave të çdo shërbimi, në bazë të së cilës vizitori mund të shprehë lirisht pëlqimin e tij (nëse është e nevojshme) dhe mundësisht të autorizojë mbledhjen e të dhënave dhe përdorimin e tyre pasues. Të dhënat e lundrimit Sistemet kompjuterike dhe procedurat e softuerit të përdorura për të vepruar në këtë faqe marrin gjatë kohës së përdorimit të tyre normalisht disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Kjo kategori e të dhënave përfshin: adresat IP, llojin e shfletuesit të përdorur, sistemin operativ, emrin e domainit dhe adresat e faqeve nga të cilat është bërë hyrja ose dalja, informacion mbi faqet e vizituara nga përdoruesit brenda faqes, kohën e qasjes, qëndrueshmërinë në një faqe të vetme, analizën e rrugës së brendshme dhe parametrat e tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit. Këto të dhëna teknike / TI grumbullohen dhe përdoren ekskluzivisht në mënyrë agregate dhe jo të identifikueshme menjëherë; ato mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër vendit ose me kërkesë të autoritetit publik. Cookies (referim) Lidhur me instalimin e cookies nga kjo faqe, ju lutemi referojuni Politikës së Cookies. Redirect në faqet e jashtme Nga ky website është e mundur të lidheni nëpërmjet lidhjeve specifike në faqet e internetit të tjera të kompanive të palëve të treta. We web nuk pranon asnjë përgjegjësi në lidhje me menaxhimin e mundshëm të të dhënave personale nga faqet e palëve të treta dhe me qëllim të menaxhimit të kredencialeve të legalizuara nga palët e treta. Metodat e përpunimit dhe ruajtjes së të dhënave Përpunimi i të dhënave personale kryhet kryesisht duke përdorur procedurat elektronike dhe mbështet për kohën që është rreptësisht e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat. Sidoqoftë, përdoruesi ka të drejtë të marrë anulimin e të dhënave të tij në prani të arsyeve të ligjshme. Sigurimi opsional i të dhënave Furnizimi i të dhënave personale të kërkuara për palën e interesuar – nëse nuk është specifikuar ndryshe – është opsional, megjithatë, mosplotësimi i kësaj mund të bëjë të pamundur marrjen e asaj që kërkohet ose të kryejë aktivitetin e treguar. Vendi i përpunimit të të dhënave Operacionet e përpunimit të lidhura me shërbimet e uebit të kësaj faqeje bëhen në We web i cili menaxhon serverin përkatës. Të dhënat personale trajtohen vetëm nga personeli teknik i kësaj kompanie, posaçërisht përgjegjës për përpunimin, ose nga personat përgjegjës për operacione të rregullta të mirëmbajtjes. Qarkullimi i të dhënave dhe shpërndarja e të dhënave Të dhënat personale të fituara nëpërmjet kësaj uebfaqeje do të arrihen vetëm nga individë që veprojnë në emër të Kontrolluesit të të Dhënave, të caktuar posaçërisht si menaxherët e të dhënave, koordinatorët ose personat përgjegjës për menaxhimin e shërbimit të kërkuar; të njëjtat të dhëna nuk janë të përhapura. Informata më të hollësishme mbi emrat e roleve të privatësisë mund të kërkohet duke shkruar në info@northwind.al. Fluksi i të dhënave të huaja Duke pasur parasysh natyrën ndërkombëtare të aktiviteteve të We web, të dhënat mund të dërgohen jashtë vendit dhe të përpunohen, edhe për qëllimet e lartpërmendura, nga kompanitë e Grupit Holding Sestante – të vendosura në vende të treta. Në këto raste, transmetimi i të dhënave jashtë vendit i nënshtrohet garancive specifike për mbrojtjen e të dhënave personale nëpërmjet miratimit të klauzolave standarde kontraktuale për mbrojtjen e të dhënave, të miratuara nga Komisioni Evropian, ose garancitë e ngjashme. Të drejtat për mbrojtjen e të dhënave personale Subjektet të cilëve i referohen të dhënat personale kanë të drejtë në çdo kohë për të marrë konfirmimin e ekzistencës së të dhënave të njëjta dhe për të njohur përmbajtjen dhe origjinën e tij, të verifikojnë saktësinë e saj ose të kërkojnë integrimin ose përditësimin e tij, ose korrigjim. Për më tepër, ju keni të drejtë të kërkoni anulimin, transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin dhe të kundërshtoni në çdo rast, për arsye legjitime, për trajtimin e tyre. Kërkesat duhet të dërgohen në orjon.nallbati@localweb.it. Ndryshimet e politikave Hyrja e mundshme në fuqi e rregullave të reja të industrisë, si dhe ekzaminimi i vazhdueshëm dhe përditësimi i shërbimeve për përdoruesit, mund të çojë në nevojën për të ndryshuar metodat e përpunimit të të dhënave personale. Prandaj është e mundur që politika jonë të ndryshojë me kalimin e kohës dhe për këtë arsye ne ftojmë vizitorin që të konsultojë këtë faqe në mënyrë periodike. Për këtë qëllim dokumenti i politikave nxjerr në pah datën e përditësimit. Data e hartimit: 24.05.2018 Axhornimi i fundit: 25.05.2018
Telefono